office@brc-bg.com +359 2 920 22 06 +359 2 920 20 27

Сертификати

Българска Железопътна Компания ЕАД притежава всички необходими сертификати за осъществяване на железопътен превоз на товари в България. Дружеството е лице отговорно за поддръжка на железопътни превозни средства и има сертифицирана структура, която отговаря за поддръжка. Дружеството притежава сертификат по стандарт ISO 9001 2015.
 
 
В допълнение Българска Железопътна Компания ЕАД притежава удостоверение номер 51 от 28.10.2019 година издадено от Министерството на икономиката, с което се удостоверява, че дружеството е регистрирано за извършване на дейност „Транспорт на нефт и продукти от нефтен произход“.
Дружеството притежава регистрационен документ номер 12-РД-1544-00 от 08.04.2016 година издаден от Министерството на околната среда и водите за извършване на дейност по транспортиране на отпадъци.